Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

UGU - Utvärdering Genom Uppföljning

KOHORT 10 - ELEVER FÖDDA 2004

Insamlingen i åk 6 2017

Syftet med de omfattande dataundersökningarna är att möjliggöra såväl längdsnitts- som tvärsnittsundersökningar av stora och representativa elevurval. Uppföljningsundersökningen av det här aktuella stickprovet påbörjades våren 2014 när eleverna befann sig i grundskolans årskurs 3. Fram t.o.m. årskurs 5 insamlades genom SCB:s försorg enbart skoladministrativa uppgifter. Våren 2017 när huvudparten av eleverna gick i årskurs 6 kompletterades de skoladministrativa uppgifterna med uppgifter som inhämtades direkt från elever, målsmän samt berörda lärare.
Undersökningspopulationen består av de elever som vårterminen 2014 tillhörde grundskolans åk 3, 9775 elever. Av definitionen följer att populationen avgränsas med hänsyn till årskurstillhörighet, vilket betyder att den innefattar elever med olika födelseår. Huvudparten eller drygt 96 procent är dock födda 2004. Antalet elever som besvarat hela eller delar av enkätformuläret är 5190 och föräldrarenkäten 4785. Andelen som besvarat elevenkäten är 53 procent och föräldrarenkäten 49 procent. Antalet lärare som besvarat lärarenkäten är 731.

Uppgifter som hämtats in vid insamlingen 2017

Kognitiva test

De Kognitiva testen är av intelligenstestkaraktär innehållande uppgifter av verbal, induktiv och spatial natur. Dessa har givits vid varje insamling i årskurs 6 och började vid utvärderingen 1961. De tre deltesten och hur de arbetades fram finns beskrivna i Svensson, A. (1964).
Från och med utvärderingen 2005 finns ytterligare ett nykonstruerat verbalt test.
• Motsatser: Att ange motsatsen till ett visst nyckelord bland fyra alternativ
• Plåtvikning: Att finna ut, vilken bland fyra figurer man får, om man viker ihop ett avbildat ”plåtstycke”
• Talserier: Att komplettera en talserie, där sex tal är givna, med ytterligare två tal
• Likheter: Att ange synonymen till ett visst nyckelord bland fyra alternativ.

Mer om de kognitiva testen finns att läsa i:
Relative achievement : school performance in relation to intelligence, sex and home environment

Frågeformulär till eleverna

Frågeformuläret omfattar 20 frågor förutom de kognitiva testen. Flertalet frågor är formulerade som huvudfrågor med ett antal underlydande delfrågor med fyra eller fem svarsalternativ. Genom att konstruera skalor och använda delfrågorna som indikatorer kan man komma åt fenomen som är svåra att mäta. Frågorna rör nedanstående områden.
• Elevernas generella uppfattning belyses av fem frågor (1, 2, 3, 4, 5) och visar vilken förmåga eleverna anser sig ha att tillägna sig kunskaper och färdigheter inom olika kunskapsområden samt deras generella intresse att lära inom dessa områden.
• Upplevelser i specifika skolsituationer och skoltrivsel belyses av fem frågor (6,7, 8, 14 och 20) och visar hur eleverna känner sig i olika lärande och sociala sammanhang i skolan samt deras allmänna skoltrivsel.
• Elevernas motivation belyses i en fråga (9) för att undersöka deras motivation att lära i skolan och om de har några specifika mål med sitt lärande.
• Arbetsformer i klassrummet belyses av en fråga (10) för att undersöka hur elever och lärare arbetar i klassrummet.
• Läxor och hemuppgifter belyses av tre frågor (11, 12 och 13). För att ta reda på hur lång tid eleverna ägnar åt hemuppgifter eller läxläsning och hur ofta förekommandet av läxor är, samt hur mycket tid de får hjälp med sina läxor.
• Föräldrarnas engagemang i barnets skolsituation belyses av två frågor (15 och 16) och visar på föräldrarnas intresse för barnets skolsituation och dess framtida utbildningsplaner.
• Betygsfrågan belyses av två frågor (17 och 18).
• Fritidssysselsättningar belyses av en fråga (19) och handlar om omfattningen av elevernas fritidsintressen.

Frågornas exakta formuleringar återfinns i enkätformuläret till eleverna

Frågeformulär till målsmännen

I det formulär som bjöds 2017 ingick 14 frågor. De tre första frågorna rör vissa faktiska förhållanden som vem som besvarar enkäten samt i vilken utsträckning som eleven har deltagit i förskoleverksamhet. Flertalet av de övriga frågorna syftar till att ge en bild av kontakten mellan barn och föräldrar samt hur föräldrarna ser på skolans verksamhet. Var och en av frågorna består av ett antal delfrågor. Frågorna rör nedanstående områden.
• Val av skola (frågorna 4 och 5).
• Utvecklingssamtal och föräldramöten (6).
• Kraven skolan ställer (7).
• Synen på betyg (8).
• Barnets skolsituation (9).
• Hur viktiga olika skolämnen bedöms (10).
• Kommunikationen mellan barn och föräldrar (11).
• Skolans resurser (12)
• Informationen från skolan (13)
• Skolans kunskapsförmedling (14).

Frågornas exakta formuleringar återfinns i enkätformuläret till vårdnadshavare

Frågeformulär till lärarna

Vid fyra tidigare insamlingar har också lärarna fått ett frågeformulär för att få en så fullständig bild som möjligt av elevens skolsituation. Lärarenkäten består av 24 frågor. Flertalet frågor är formulerade som huvudfrågor med ett antal underlydande delfrågor. Frågorna rör följande områden.
• Uppgifter om klassens storlek och sammansättning (1, 2, 3, 4 och 7).
• Lärarens bedömningar om klassens kunskapsnivå (5 och 6).
• Fakta om läraren (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15).
• Upplevelse av skola och arbetets innehåll (16 och 17)
• Arbetssätt och arbetsförhållanden (18 och 20).
• Uppfattning om betyg (19).
• Föräldramedverkan (21).
• Uppfattning om egen kompetens (22).
• Organisering av och behov av stöd i klassen (23 och 24).

Frågornas exakta formuleringar återfinns i enkätformuläret till lärare

Uppgifter som hämtas in från och med åk 3 till åk 6 i grundskolan

Basuppgifter

Registerdata som SCB påför i samband med urvalet av klasser. Dessa består i huvudsak av:
• födelseår
• kön
• migrationsbakgrund
• utbildningsbakgrund
• socioekonomiska uppgifter

Skoladministrativa data

De skoladministrativa uppgifterna inhämtats från årskurs 3, 4, 5 och 6. En blankett skickas ut till den skola eleven går i och skolan fyller i uppgifter för varje elev som ingår i undersökningen. I årskurs 3 är det i huvudsak de klasser som ingick i urvalet som fyller i dessa uppgifter, men under åren flyttar flera elever, vilket gör att blanketten skickas ut till alltfler skolor som då fyller i uppgifter för enstaka elever. Allt för att de elever som från början ingick ska kunna följas över åren upp i vuxen ålder. Denna information består av:
• kommun
• skola
• årskurs
• klassform
• modersmål
• svenska för invandrare
• datum vid flytt till annan skola
• ny kommun
• ny skola
• betyg från den åk detta har givits

 

Snabbval IPS

Kontakt

Michael Hansen
+46 (0)31 786 2165
Epost:

Kontaktinformation

Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik

Box 300, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25

Telefon:
031-786 0000 (vx)

Sidansvarig: Åsa Berndtsson & Bo Nielsen|Sidan uppdaterades: 2019-07-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?