Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

UGU - Utvärdering genom uppföljning

KOHORT 4 - ELEVER FÖDDA 1972 

Insamlingen i åk 3 1982

Insamlingen i åk 6 1985

Insamlingen av gymnasieenkät 1989

Basuppgifter och Skoladministrativa data

 Insamlingen i åk 3  1982

Redan i årskurs 2 drogs UGU-projektets andra stickprov (födda 1972). Populationen utgjordes denna gång av samtliga elever i årskurs 3 vårterminen 1982, dvs elever födda fem år senare än dem som ingår i projektets första stickprov. Härigenom fick man möjlighet att följa eleverna även under mellanstadieåren, samtidigt som man fick samma åldersintervall mellan stickproven som i Individual statistikprojektet.

Formulären sändes till respektive skolor där UGU-populationen befann sig och under maj och juni 1982 kom det ifyllda materialet tillbaka till projektet. Efter rättning och stansning var materialet klart för databearbetning ungefär ett år senare.

I arbetsrapporten beskrivs Konstruktion och utprövning av instrument för årskurs tre-insamlingen.

Tre typer av uppgifter inhämtats vid insamlingen 1982
 1- Kunskapsprov

Resultat på ett ordförrådstest innehållande 40 uppgifter, närmare bestämt deltestet "Motsatser" ur DB A-batteriet och ett matematikprov bestående av 15 uppgifter
hämtade från områdena:

 • de fyra räknesätten med hela tal inom talområdet 0-10 000
 • problemlösning
 • viss matematisk terminologi

Närmare information om kunskapsprovet ges av Pettersson, A. (1983, 1984).

2- Frågeformulär till eleverna

Formuläret till eleverna innehöll 69 frågor och belyste följande områden

 • Elevernas självuppfattning i olika skolsituationer (frågorna 1-36).
 • Elevernas inställning till vissa aktiviteter i skolan (frågorna 37-54).
 • Elevernas attityder till skolan (frågorna 55-64)
 • Elevernas fritidssysselsättningar (frågorna 65-69)

Frågornas exakta formuleringar återfinn i enkätformuläret till eleverna.

3- Frågeformulär till föräldrarna

Det formulär som tillställdes målsmännen innehöll 21 frågor fördelade på följande områden:

 • Barnets uppväxtförhållanden.
 • Ambitioner och önskemål vad gäller barnets utbildning.
 • Föräldrarnas egen utbildnings- och yrkessituation.
 • Synpunkter på skolans målsättningar.

Frågornas exakta formuleringar återfins ienkätformuläret till föräldrarna.

Insamlingen i åk 6 1985

Syftet med insamlingen var att följa upp den undersökning som gjordes på kohorten i årskurs 3. Dessutom det var möjligt att jämföra resultaten med tidigare årskullar (UGUs årskull
I och individual statistikprojektets årskullar födda 1948 och 1953). Eleverna ska även följas.

Ett praktiskt problem vid uppföljningen i årskurs 6 var att många klasser delats och att enstaka elever bytt klass eller flyttat sedan årskurs 3. Därför har vi använt olika rutiner för information och utskick av undersökningsmaterial beroende på hur många UGU elever som fanns i rektorsområdena. Först skickades ett informationsbrev till rektor i de rektorsområden där det fanns en eller flera klasser med minst tio UGU-elever. Som bilagor till detta brev skickades en kortfattad information om projektet, en skrivelse från Skolöverstyrelsen och en förteckning över klasser med UGU-elever inom kommunen. Med brevet följde också ett informationsblad till de klasslärare som berördes av insamlingen samt ett brev till de lokala Hem och Skolaföreningarna.

I slutet av maj började vi höra oss för på skolor från vilka vi inte fått något material. Det gällde skolor i vilka det fanns klasser med minst tio UGU-elever. Det rörde sig om 133 klasser. Det vanligaste svaret var att klassen inte var färdig med alla prov och att materialet skulle skickas in så fort som möjligt. I ett par rektorsområden hade paketen inte distribuerats till lärarna förrän i slutet av maj.

Erfarenheter från undersökningen visade att en del lärare undrade om eller förutsatte att elever som gick i annan årskurs än årskurs 6 ej skulle vara med i undersökningen. Beträffande svagt begåvade elever eller särskoleelever har lärarna handlat lite olika. Vissa lärare meddelar bara att eleven inte kan göra undersökningen på grund av begåvningshandikapp och skickar tillbaka materialet. Några lärare undrade om eleverna skulle delta denna gång eftersom de ej deltagit i årskurs 3. Svaret var ja, eftersom orsaken var att läraren i årskurs 3 ej genomfört undersökningen. Det fanns alltså ingen vägran från elever eller målsmän.

 Genomförande och resultat från datainsamlingen beskrivs i arbetsrapporten Insamling av projektdata för årskurs 6 våren 1985. Projektets andra årskull.

Tre typer av uppgifter in hämtades vid insamlingens 1985
 Kognitiva test 

De Kognitiva testen är av intelligenstestkaraktär innehållande uppgifter av verbal, induktiv och spatial natur. Dessa har givits vid varje insamling i årskurs 6 och började vid utvärderingen 1961. De tre deltesten och hur de arbetades fram finns beskrivna i Svensson, A. (1964).

Motsatser: Att ange motsatsen till ett visst nyckelord bland fyra alternativ
Plåtvikning: Att finna ut, vilken bland fyra figurer man får, om man viker ihop ett avbildat ”plåtstycke”
Talserier: Att komplettera en talserie, där sex tal är givna, med ytterligare två tal

Mer om de kognitiva testen finns att läsa i:
Relative achievement : school performance in relation to intelligence, sex and home environment

Kunskapsprov 

Två kunskapsprov användes vid denna insamling matematikprov och ett läsprov.

 • Matematikprovet besod dels av de uppgifter som gavs i årskurs 3, dels av fyra nykonstruerade uppgifter.
 • Läsprovet var också till stor del identiskt med det som bjöds i årskurs 3, men här besod ändringen av att fem uppgifter uteslutits.

 

Frågeformulär till elever

Formuläret till eleverna innehöll 76 frågor och täckte         områden  

 • Elevernas självuppfattning i olika skolsituationer (frågorna 1-33
 • Elevernas inställning till vissa aktiviteter i skolan (frågorna 34-52)
 • Elevernas attityder till skolan (frågorna 53-59)
 • Elevernas studieval och yrkesplaner (frågorna 60-66)
 • Elevernas fritidssysselsättningar (frågorna 67-76).

Frågornas exakta formuleringar återfinn i enkätformuläret till eleverna

Insamlingen av gymnasieenkät 1989

Våren 1989, ett år efter grundskolan slut, utsändes en enkät till de drygt 9 000 individer som stickprovet vid denna tidpunkt omfattade. Enkäten gjordes i två versioner, en till dem som påbörjat gymnasieskolan och en till de övriga. Sammanlagt ingick ett femtiotal frågor, varav flertalet var identiska med dem som avänts i motsvarande enkätundersökning fem år tidigare. Enkäterna besvarades av drygt tre fjärdedelar av undersöknings-gruppen.

Undersökningen genomfördes från sista veckan i mars till och med mitten av juli 1989. Varje elev fick båda enkätformulären eftersom det inte fanns uppgift om vilka som antagits till gymnasiet. Tillsammans med enkätformulären fanns en information om projektet samt ett svarskuvert adresserat direkt till projektet. Enkätformulär och övrig information sändes direkt till ungdomarnas hemadress. Sammanlagt utgick fyra påminnelser.

Kodning och stansning av samtliga inkomna formulär var klart i mars året efter undersökningens genomförande.

Resultatet från datainsamlingen beskrivs i arbetsrapporten
Insamling av frågeformulär ett år efter grundskolans slut för projektets yngre årskull våren 1989

Uppgifter som hämtats in vid insamlingen 1989            Frågeformulär till eleverna

 • Ungdomarnas sysselsättning september 1988 - mars 1989
 • Synpunkter på och erfarenheter av högstadietiden
 • Framtidsplaner
 • Ungdomarnas uppfattning om sina kunskaper
 • Fritidssysselsättningar
 • Synpunkter på och erfarenheter av gymnasieskolan (endast ungdomar som gått i gymnasieskolan)

Frågornas exakta formuleringar återfins i enkätformuläret till elever i gymnasieskolan / ej i gymnasieskolan.

Uppgifter som hämtas in från och med åk 3 till åk 9 i grundskolan

Utöver de uppgifters som inhämtas 

Basuppgifter

Registerdata som SCB påför i samband med urvalet av klasser. Dessa består i huvudsak av:

 • födelseår
 • kön
 • migrationsbakgrund
 • utbildningsbakgrund
 • socioekonomiska uppgifter

Skoladministrativa data

De skoladministrativa uppgifter inhämtas från årskurs 3 och därefter under hela grundskoletiden. En blankett skickas ut till den skola eleven går i och skolan fyller i uppgifter för varje elev som ingår i undersökningen. I årskurs 3 är det i huvudsak de klasser som ingick i urvalet som fyller i dessa uppgifter, men under åren flyttar flera elever, vilket gör att blanketten skickas ut till alltfler skolor som då fyller i uppgifter för enstaka elever. Allt för att de elever som från början ingick ska kunna följas över åren upp i vuxen ålder. Denna information består av:

 • kommun
 • skola
 • årskurs
 • klassform
 • modersmål
 • svenska för invandrare
 • datum vid flytt till annan skola
 • ny kommun
 • ny skola
 • betyg från den åk detta har givits
 • Standardprovsresultaten i engelska från årskurs 8 samt i svenska och matematik från årskurs 9 insamlades vårterminen 1987 respektive 1988.  (ArbetsPM 1987, 1988).

  

Snabbval IPS

Kontakt

Michael Hansen
+46 (0)31 786 2165
Epost:

Kontaktinformation

Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik

Box 300, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25

Telefon:
031-786 0000 (vx)

Sidansvarig: Åsa Berndtsson & Bo Nielsen|Sidan uppdaterades: 2017-01-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?